American Nuclear Society
Home

Home / Publications / Transactions / Volume 117 / Number 1

BREST-OD-300 Reactor Facility: Development Stages and Justification

Yu.G. Dragunov, V.V. Lemekhov, A.V. Moiseyev, V.S. Smirnov, O.A. Yarmolenko, V. P. Vasyukhno, Yu. S. Cherepnin, D. A. Afremov, Yu. V. Lemekhov (JSC "NIKIET")

Transactions / Volume 117 / Number 1 / October 2017 / Pages 1476-1477

Reactor Physics

 
Questions or comments about the site? Contact the ANS Webmaster.
advertisement